Elektroninių mėnesinių bilietų lengvatos

Keleivių grupės 30 dienų bilietas 30 dienų bilietas, tik darbo dienoms 3 mėnesių (90 dienų) bilietas
Terminuotas bilietas su 50% nuolaida
Asmenys sukakę valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžių iki 80 metų 14,50 Eur
13,00 Eur
40,50 Eur
Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis
Asmenys iki 2005 m. liepos 1d. pripažinti II grupės invalidais
Pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyviai kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai
Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, jaunesni kaip 70 metų
LR nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdomos SSRS agresijos
Terminuotas bilietas su 80% nuolaida
Moksleiviai ir dieninio skyriaus studentai 5,80 Eur 5,20 Eur 16,20 Eur
Žuvusiųjų LR nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos
Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ar asmenys pripažinti nedarbingais, ar asmenys sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis bei juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis)
Į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė bei juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis)
Pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, sulaukę 70 metų ir vyresni
LR nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos
Asmenys sukakę 80 metus ir vyresni
Asmenys iki 2005 m. liepos 1d. pripažinti vaikais invalidais ar I grupės invalidais
Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni

IŠTRAUKA IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B/yYgnMaLxFW

2008 m. birželio 17 d. Nr. X-1612 Vilnius

ANTRASIS SKIRSNIS

LENGVATŲ RŪŠYS IR ASMENŲ, KURIEMS JOS TEIKIAMOS, KATEGORIJOS

3 straipsnis. Lengvatų rūšys
Lietuvos Respublikoje teikiamos šios transporto lengvatos:
1) teisė važiuoti nemokamai;
2) teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida;
3) teisė į transporto išlaidų kompensaciją.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1612, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 74-2862 (2008-06-30)
 
4 straipsnis. Teisė važiuoti nemokamai
1. Kiekvienam keleiviui suteikiama teisė nemokamai vežtis vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais du vaikus iki 7 metų neužimant atskiros sėdimos ar miegamos vietos.
2. Teisė važiuoti keleiviniu transportu nemokamai suteikiama keleivinį transportą kontroliuojantiems pareigūnams Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 
5 straipsnis. Teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida
1. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi:
1) asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
2) asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
3) į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
4) 80 metų ir vyresni asmenys;
5) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
6) žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
7) pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni;
8) nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni.
Papildyta straipsnio punktu:
Nr. XIII-853, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20336
 
2. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi:
1) asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II grupės invalidais);
2) pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni kaip 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai;
3) nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, jaunesni kaip 70 metų;
Straipsnio punkto pakeitimai:
Nr. XIII-853, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20336
 
4) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
5) asmenys nuo 70 iki 80 metų.
3. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida turi aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-619, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12574
 
4. Teisė įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo ir vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida suteikiama vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų.
5. Keleiviui, vežančiam keletą vaikų iki 7 metų tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais, suteikiama teisė trečiajam ir kitiems vaikams iki 7 metų įgyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo bilietą su 50 procentų nuolaida.
6. Aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, vaikai nuo 7 iki 8 metų, mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, ir mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su šiomis nuolaidomis:
1) terminuotą vardinį važiavimo bilietą – su 80 procentų nuolaida;
2) vienkartinį važiavimo bilietą – su 50 procentų nuolaida.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-619, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12574
 
7. Mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai, turi teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida.
8. Savivaldybės savo nustatyta tvarka gali papildomai leisti įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su nuolaida ir kitų kategorijų asmenims, taip pat įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida tam tikromis savaitės dienomis ar paros valandomis. Su šiomis lengvatomis susijusias išlaidas savivaldybės kompensuoja iš savo biudžeto lėšų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1192, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5190 (2002-12-06)
Nr. IX-1643, 2003-06-24, Žin., 2003, Nr. 69-3117 (2003-07-10)
Nr. IX-2581, 2004-11-11, Žin., 2004, Nr. 171-6324 (2004-11-26)
Nr. X-189, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 67-2401 (2005-05-28)
Nr. X-576, 2006-04-25, Žin., 2006, Nr. 53-1929 (2006-05-13)
Nr. X-1612, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 74-2862 (2008-06-30)
Nr. XI-2106, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4028 (2012-07-04)
Nr. XII-848, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-02, i. k. 2014-04864
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XII-1505, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21264
 
6 straipsnis. Važiavimo išlaidų kompensavimas mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams bei kitais atvejais
1. Savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo ir vaikų globos įstaigos, savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas:
1) kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis; priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos;
2) vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais;
Straipsnio punkto pakeitimai:
Nr. XII-1505, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21264
 
3) vaikų globos namuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais.
2. Savivaldybių tarybos savo nustatyta tvarka gali kompensuoti važiavimo išlaidas ir kitais atvejais.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-2581, 2004-11-11, Žin., 2004, Nr. 171-6324 (2004-11-26)
Nr. X-1312, 2007-11-06, Žin., 2007, Nr. 120-4879 (2007-11-22)
Nr. X-1612, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 74-2862 (2008-06-30)
Nr. XI-241, 2009-04-28, Žin., 2009, Nr. 54-2139 (2009-05-12)
Nr. XII-512, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3782 (2013-07-13)